دانش آموز زرتشتی، منتخب طرح نویسنده کوچک، اندیشمند فردا

چاپ

آرش وفاداری منتخب طرح نویسنده کوچک-اندیشمند فردا در منطقه ۱۲ آموزش و پرورش شد.

«بهار دوستی» عنوان اثر آرش وفاداری دانش آموز پایه ششم دبستان جمشیدجم است که به عنوان منتخب طرح نویسنده کوچک-اندیشمند فردا منطقه ۱۲ آموزش و پرورش تهران برگزیده شد.