گزارش تصویری از گاهان بار چهره میدیوزرم گاه در شریف آباد(بخش دوم)

چاپ

اولین چهره گاهان بار سال، چهره میدیوزرم گاه (زمان آفرینش آسمان) با همت و باشندگی زرتشتیان روزهای ۱۰ تا ۱۴ اردیبهشت به صورت سنتی و خانه به خانه در شریف آباد اردکان یزد برگزار گردید.

موبدیاران ماهیاردهموبد ، شاه بهرام بلیوانی و بهمان کیانی نیز مسئولیت گاهان بارخوانی را برعهده داشتند.