گزارش تصویری از جشن پایان سال در دبستان مارکار

چاپ

به مناسبت پایان سال تحصیلی، جشن الفبا برای دانش آموزان کلاس اول، جشن فارغ التحصیلی برای دانش آموزان کلاس ششم و آیین گاهنبارخوانی در دبستان دخترانه مارکار برگزار شد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت جشن فراگیری الفبا برای دانش آموزان کلاس اول دبستان مارکار برگزار شد. همچنین جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان کلاس ششم این مدرسه نیز انجام شد و در پایان نیز با حضور موبدیار فریبا مالی آیین گاهنبارخوانی انجام شد:

 

جشن الفبا:

 

جشن فارغ التحصیلی کلاس ششم:

 

جشن فارغ التحصیلی کلاس ششم و جشن پایان سال تحصیلی:

دانش آموزان کلاس ششم دبستان مارکار

دانش آموزان کلاس اول

دانش آموزان کلاس دوم

دانش آموزان کلاس سوم

دانش آموزان کلاس چهارم

دانش آموزان کلاس پنجم

آیین گاهنبارخوانی با حضور موبدیار فریبا مالی