فردوسی و خیام

چاپ

سخن گویم ز فردوسی نشان جویم ز خیام

دو مرد نیک ایرانی بزرگانی نکونام

 

ز فردوسی که شهنامه به ایران ارمغان داده

ز خیامی که از شعر و ریاضی بس نشان داده

 

بنام نیک فردوسی، برون شد دشمن از ایران

دوباره پارسی گویان ربودند گوی از میدان

 

همانا زنده شد فرهنگ جاویدان ایرانی

بشد بیرون ز ایران، اهرمن، چون عهد اشکانی

 

به دانایی فردوسی حماسی گوی دوران شکیبایی

بسی گفتند دانش ها از این مرد اهورایی

 

ز خیام آن رباعی گو ریاضی دان شابوری

همه دانند و دانی و از این دانسته مغروری

 

در این باغ وطن بشکفته گل های فراوانی

که تابیدن گرفت از دانش آن ها فروغ نیک یزدانی