نخستین گاهنبار سال در کرج

چاپ

انجمن زرتشتیان کرج، آیین گاهنبار چهره میدیوزرم گاه را برگزار کرد.

مراسم گاهنبار نخستین چهره سال، پسین پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت و در سومین روز دوره گاهنبار انجام شد، این مراسم با اوستاخوانی موبدیار پریا ماوندی در تالار مهرداد خانه دولت کرج انجام شد.

گفتنی است میدیوزرم که به معنای میان بهار است، نام نخستین دوره گاهنبار سال است که ۵ روز به طول می کشد و از ۱۰ اردیبهشت آغاز می شود.