تصاویری از همیاری زرتشتیان با آسیب دیدگان سیل

چاپ

گروهی از زرتشتیان یزد که با هدف کمک به هم وطنان آسیب دیده از سیل، راهی استان لرستان شده بودند به پاکسازی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سراب دوره پرداختند.

دومین محموله از کمک های زرتشتیان به هم وطنان آسیب دیده از سیل با یاری انجمن های زرتشتیان یزد و گروه همیاران ۲۱ فروردین به غرب کشور ارسال شد، همراه با این محموله گروهی از زرتشتیان نیز با هماهنگی انجمن یانش وران مانتره برای یاری سیل زدگان راهی استان لرستان شدند.

این گروه روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین به پاکسازی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سراب دوره پرداختند.  همچنین کمک های جامعه زرتشتی را در اختیار سیل زدگان قرار دادند.