کمکهای دبستان جمشیدجم برای سیل زدگان

چاپ

دانش آموزان دبستان جمشیدجم در تهران، به هموطنان آسیب دیده از سیل کمک کردند.

این کمکها بسته بندی شدند و روز شنبه ۲۴ فروردین در اختیار انجمن زرتشتیان تهرا قرار گرفت تا به صورت یکجا و همراه با کمک های دیگر انجمنهای زرتشتی تهران در اختیار هم وطنان سیل زده قرار بگیرد.