گزارش تصویری از آیین پرسه روانشاد مهرانگیز مزدیسنی در یزد

چاپ

آیین پرسه روانشاد مهرانگیز موبد مهربان مزدیسنی، همسر موبد مهربان فیروزگری در تالار بزرگچمی یزد برگزار شد.

این مراسم به همت انجمن موبدان و موبدیاران یزد، پسین آدینه ۲۴ اسفند با اوستاخوانی موبدان بمان کیانی و خدامراد گنجی انجام شد. در کنار اوستاخوانی نیز موبد دکتر مهربان پولادی، هموند انجمن موبدان تهران و سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد به سخنرانی پرداختند:

 روانشاد مهرانگیز مزدیسنی، آدینه سوم اسفند و در سن ۸۸ سالگی چشم از جهان فروبست.

موبدان خدامراد گنجی و بمان کیانی

سخنرانی دکتر موبد مهربان پولادی

موبد مهربان فیروزگری

سخنرانی سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد