آیین گاهنبارخوانی و تجلیل از جان باختگان در اله اباد

چاپ

آیین گاهنبارخوانی و تجلیل از جان باختگان(شهدای) زرتشتی به ویژه جان باخته زنده روان بهروز باستانی در آتشکده اله آباد انجام شد.

این مراسم به همت انجمن زرتشتیان اله اباد، پسین آدینه ۱۹ بهمن انجام شد. در ابتدای مراسم آیین گاهنبارخوانی توسط موبد پرویز مالی برگزار شد و سپس شاهرخ باستانی، فرنشین انجمن زرتشتیان اله آباد، صفری، رئیس اداره آموزش و پرورش اله آباد و دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی به سخنرانی پرداختند: