سرشماری زرتشتیان ساکن استان البرز

چاپ

انجمن زرتشتیان کرج با هدف شناسایی دقیق خانوارهای زرتشتی، برای برنامه ریزی جهتارائه خدمات بهتر به سرشماری زرتشتیان ساکن استان البرز می پردازد.

انجمن زرتشتیان کرج از سرپرست خانواده های زرتشتی ساکن کرج درخواست کرده تا فرم مربوطه را از خانه دولت دریافت کنند و تا ۲۹ اسفند تکمیل کنند و به دفتر انجمن زرتشتیان کرج در خانه دولت تحویل دهند و یا تصویر فرم تکمیل شده را به پیام رسان تلگرام به آدرس @ftirandazi و یا به پست الکترونیک karaj.zoa@gmail.com ارسال کنند.
انجمن زرتشتیان کرج همچنین اعلام کرده است که از این پس صدور و تمدید اعتبار کارت های شناسایی زرتشتی بر اساس اطلاعات مندرج در فرمها خواهد بود.