بازدید دانش آموزان دبیرستان رستم آبادیان از کلیسای حضرت مریم

چاپ

دانش آموزان دبیرستان دوره اول رستم آبادیان از کلیسای حضرت مریم بازدید کردند.

دانش آموزان  سال هفتم دبیرستان دوره اول رستم آبادیان با هماهنگی آقای حسین زاده، دبیر زبان انگلیسی از کلیسای حضرت مریم بازدید کردند: