نوبت اول مجمع همگانی سازمان فروهر به حد نصاب نرسید

چاپ

پسین یکشنبه ۲۱ امرداد ماه نوبت اول مجمع همگانی سالیانه عادی سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) به حد نصاب نرسید.

بدین ترتیب مجمع همگانی نوبت دوم پسین روز یکشنبه ۴ شهریور ماه و از ساعت ۳۰: ۱۹ با حضور هر تعداد از اعضای سازمان فروهر تشکیل خواهد شد.

دستور جلسه مجمع نیز عبارت است از:

۱)  گزارش هیات مدیره در مورد فعالیت های سازمان در سال ۱۳۹۶

۲) استماع گزارش بازرسان و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۶

۳) انتخاب هیات بازرسین برای سال مالی ۱۳۹۷

 

گفتنی است اعضای سازمان فروهر با همراه داشتن کارت عضویت سازمان می توانند در مجمع شرکت کنند.