آسفالت مسیر داخلی آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع+تصویر

چاپ

انجمن زرتشتیان تفت و توابع از آسفالت بخشی از مسیر داخلی آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع خبر داد.

جمشید پیروزمند، فرنشین گردش ۲۱ انجمن زرتشتیان تفت و توابع در گفتگو با برساد بیان کرد:  در سال گذشته با یاری یکی از نیک اندیشان زرتشتی جدول گذاری، مرمت جوی و باغچه های ارامگاه انجام شد، همچنین زیرسازی کامل بخشی از مسیرهای داخلی ارامگاه نیز انجام گرفت.

در ادامه با همکاری مهندس صادقیان معاونت عمرانی استاندار و سازمان همیاری شهرداری ها و یاری یکی از نیک اندیشان آسفالت مسیر داخلی آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع انجام شد: