دکتر بهشید برخوردار در پردیس علم و فناوری سخنرانی کرد

چاپ

دکتر بهشید برخوردار در سلسله برنامه های دانش و دانشوری روز آدینه ۲۸ اردیبهشت ماه به سخنرانی پرداخت.

این برنامه در پردیس علم و فناوری با عنوان «چه باید کرد» برپا شد: